Transnational Forum on Integrated Community Care

Integrated Community Care (ICC) betrekt mensen en lokale gemeenschappen als coproducenten van zorg en ondersteuning. Dit betekent een shift in het traditionele denken van probleemgerichte naar doelgerichte, persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

ICC ondersteunt de prioriteiten en levensdoelen van mensen. ICC richt zich op het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit van kwetsbare personen en het optimaliseren van de publieke gezondheid van lokale gemeenschappen.

lntegrated Community Care erkent dat lokale gemeenschappen cruciale partners zijn met onschatbare eigenschappen: relaties, expertise, contextuele kennis, ondernemerschap, publiek ruimte en diensten, en lokaal ondersteunende ecosystemen. lCC is geen prescriptief model en ook geen management toolbox. Het is een systemische aanpak voor meer levenskwaliteit, betere gezondheid, sociale cohesie en veerkracht bij een territoriaal afgebakende gemeenschap. De systemische aard van ICC wordt belichaamd door verschillende elementen:

  • ICC vereist een paradigmashift in de organisatie van gezondheids- en welzijnssystemen. Het grote verschil is dat men verder gaat dan het louter ‘leveren’ van diensten en tijd maakt voor echte co-ontwikkeling met mensen en lokale gemeenschappen die traditioneel gezien worden als ontvangers of consumenten.
  • ICC richt zich nadrukkelijk op de ruimere determinanten van gezondheid, via evidence-informed beleid en transversale acties over alle sectoren heen.
  • ICC omvat een reeks generatieve principes die geheel of gedeeltelijk tot uiting komen in een brede waaier van modellen en praktijken. Deze praktijken hebben de ambitie om de gezondheid te verbeteren, de veerkracht van een lokale gemeenschap te versterken, de levenskwaliteit in buurten te verhogen, of een combinatie van deze.
  • ICC gaat om een grotere integratie tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidsfuncties, sociaal werk, buurtontwikkeling en gespecialiseerde zorg binnen een bepaald gebied. Netwerk-governance is een cruciale competentie om continue nieuwe constellaties van zorg- en welzijnsverleners te vormen die kunnen inspelen op veranderende en ruimtelijk gedifferentieerde behoeften.
  • ICC komt neer op een continue proces van systeeminnovatie. Gedeelde macht en collectief leren zijn de hoekstenen van deze allesomvattende visie op gezondheid en zorg.

De 7 effectiviteitsprincipes van Integrated Community Care
Praktijkexperten en beleidsmakers vertellen wat Integrated Community Care voor hen en hun werk inhoudt en hoe zij de toepassing ervan zien in hun lokale gemeenschappen. Bekijk de video over wat ICC voor hen betekent.

Over TransForm
TransForm, het Transnational Forum on Integrated Community Care, is een gezamenlijk initiatief van filantropische stichtingen in Europa en Canada. De overkoepelende doelstelling van TransForm is om verandering tot stand te brengen in praktijk en beleid door praktijkmensen, stakeholders en beleidsmakers te betrekken bij het genereren van kennis en het delen van veelbelovende en goede praktijken. Het TransForm-partnerschap wordt gecoördineerd door het Network of European Foundations en omvat de Compagnia di San Paolo (IT), Robert Bosch Stiftung (DUI), Fondation de France (FR), Fonds Dr. Daniël De Coninck, Koning Boudewijnstichting (BE), Graham Boeckh Foundation en Conconi Foundation (CA). De International Foundation for Integrated Care biedt redactionele ondersteuning.

De TransForm-partners zijn ervan overtuigd dat het loont om tijd, middelen en verbeelding te investeren in het versterken van de capaciteit van lokale gemeenschappen om publieke gezondheidsthema’s op te nemen en om zorg- en ondersteuningsbehoeften van hun bewoners doorheen hun levensloop aan te pakken.

Kom meer te weten over TransForm

Wat de eerste lijn ontdekte na eerste covid-golf: digitaal en samenwerkend gaat het beter

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gaf in 2020 zeer snel gevolg aan noodkreten uit de eerstelijnszorg die steun vroegen om ‘snel te kunnen schakelen’. Via een bevraging en focusgroepen bij 365 eerstelijnsorganisaties gingen we na wat ze met die steun teweegbrachten en wat relevant is voor de brede bevolking. Dit rapport leert wat de voorlopers doen als ze een klein beetje meer ademruimte krijgen.

Download de publicatie

Integrated Community Care 4all – Zeven principes als leidraad

De strategische nota van de internationale TransForm-coalitie belicht zowel het unieke karakter van integrated community care/ geïntegreerde buurtzorg als de rijkdom en diversiteit  ervan. Deze nota onderbouwt en versterkt het pleidooi voor integrated community care door de jongste ontwikkelingen in kaart te brengen van deze beoogde shift in gezond­heids- en welzijnssystemen.

Download de strategische nota

Integrated Community Care: ervaringsdeskundigen en de lokale gemeenschap als partners

Inspiratie en reflecties van de TransForm Changemakers

Meer Info