We staan voor enorme uitdagingen en grote veranderingen door de ouder wordende bevolking en de technologische ontwikkelingen. Met dit Fonds willen we bijdragen aan de innovatie en de versterking van de eerste lijn.

— Dokter Daniël De Coninck

Wie zijn we?

Iedereen wil een zo autonoom en kwaliteitsvol mogelijk leven leiden. Maar om dat te kunnen doen hebben we allemaal wel eens voor korte of voor langere tijd behoefte aan zorg en ondersteuning. En we krijgen die graag thuis.

Het Fonds Dokter Daniël De Coninck investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Zo wil het de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren en zorg- en welzijnsprofessionals ondersteunen.

Het Fonds is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte, integrale en sterke eerste lijn voor iedereen. Het is een initiatief van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, gedragen door de andere Vlaamse afdelingen. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Wat doen we?

De eerste lijn, dat is iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die in hun dagelijkse leven zorg of ondersteuning nodig hebben. Of het nu gaat om formele zorgverleners dan wel informele zoals mantelzorgers of buren, het doel is hetzelfde: een toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige eerste lijn. Voor deze integrale zorg is een samenwerking tussen al deze spelers die in een wijk actief zijn, noodzakelijk.

Wat we willen bereiken

Hoe doen we dat?

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil een zo groot mogelijke impact. Het steunt en ontwikkelt eigen initiatieven en initiatieven van derden, en gebruikt daarvoor een combinatie van methodes:

Financiële steun

aan individuele professionals en organisaties uit de eerste lijn

Onderzoek

maatschappelijk relevant onderzoek initiëren of steunen en relevante cijfers en feiten verzamelen, analyseren en delen

Samenbrengen

stakeholders samenbrengen over maatschappelijke onderwerpen; lerende netwerken organiseren; intervisie

Beleidsmakers sensibiliseren

voor maatschappelijke thema’s over de eerste lijn op lokaal, gemeenschaps-, gewestelijk en federaal niveau

Burgers mobiliseren

burgers bewustmaken van bepaalde thema’s om verandering te realiseren

Het Fonds steunt projecten op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal vlak. Voor alle ondersteunde initiatieven moedigt het Fonds interdisciplinair samenwerken aan. Alle soorten organisaties kunnen steun aanvragen: zorg, welzijn, universiteiten en hogescholen,… formele en informele zorgverstrekkers zoals mantelzorgers.