Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil de visieontwikkeling, het onderzoek en de vernieuwing in de eerste lijn bevorderen. Met dat doel financiert het Fonds twee leerstoelen van consortia van universiteiten en hogescholen: één in Vlaanderen en één in de Fédération Wallonie-Bruxelles.

De leerstoelen bevorderen kennisverwerving en -deling over de eerstelijnszorg. Hun doel is de zichtbaarheid van deze thematiek in het onderzoek en het onderwijs te vergroten. Een nauwe samenwerking van diverse instellingen en andere belangrijke actoren op het terrein is een noodzakelijke voorwaarde voor ondersteuning door het Fonds.

De financiële steun bedraagt 500.000 euro per jaar en per leerstoel, en dat voor vijf jaar.

Academie voor de Eerste Lijn
In Vlaanderen vormt de Academie Voor De Eerste Lijn een netwerk voor onderzoek en onderwijs gericht op de eerstelijnszorg. Vier universiteiten, zes hogescholen, het Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform bundelen interdisciplinair de krachten voor één gemeenschappelijk doel: de eerste lijn in Vlaanderen versterken en ondersteunen door onderzoek en onderwijs.  Hiervoor werkt de Academie Voor De Eerste Lijn rond 4 grote onderzoeksthema’s, namelijk:  interprofessionele samenwerking, doelgerichte zorg, zelfmanagement en buurtgerichte zorg.

Deze thema’s worden aangepakt in toegepast onderzoek, waarbij de Academie Voor De Eerste Lijn heel concrete tools en strategieën ontwikkelt voor en samen met het werkveld. Daarnaast introduceert de Academie Voor De Eerste Lijn al die nieuwe kennis ook in het onderwijs. Zo is er enerzijds een kennisdoorstroom naar de basisopleidingen voor de eerste lijn – de bachelor- en masteropleidingen van al de partners – én anderzijds naar de vormingen voor professionals, onder de vlag van levenslang leren. Door de nood aan onderwijs en permanente vorming binnen de eerste lijn op deze manier in te vullen, draagt de Academie Voor De Eerste Lijn ertoe bij dat de uitstroom van professionals in de zorg-en welzijnssector gemilderd wordt.
Meer info.

Be.Hive
Aan Franstalige kant heet de interdisciplinaire leerstoel voor de eerste lijn Be.Hive (wat staat voor ‘bijenkorf’). In die naam zit de wens verscholen om in een logica van collectieve intelligentie en gedeelde kennis te werken. Tot het samenwerkingsverband behoren drie universiteiten en evenveel hogescholen, en ook vertegenwoordigers van de gebruikers van de gezondheidszorg, professionals, managers en beleidsmakers. Het is voor het eerst dat al deze actoren hun krachten, middelen, kennis en onderzoekscapaciteiten samenbrengen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een krachtige en efficiënte eerste lijn in de hulp en de zorg in de Fédération Wallonie-Bruxelles.

De activiteiten van Be.Hive concentreren zich op vier grote assen:

  • De eerste lijn in Franstalig België structureren en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, krachtige en lokaal verankerde visie op de eerste lijn ondersteunen. Er is al een eerste referentietekst opgesteld, gebaseerd op de waarnemingen van 6000 respondenten.
  • De betrokkenheid van mensen bij hun zorg en hun gezondheid bevorderen, ook bij de ontwikkeling van een kwalitatieve eerstelijnszorg door het uittesten van gezondheidsmodellen op gemeenschapsniveau.
  • De kwaliteit van de zorg voor mensen die in complexe situaties leven versterken, door de zorg aan te passen aan hun levensdoelen en door de contacten met de tweede en de derde lijn te verbeteren.
  • De capaciteiten en competenties van professionals in de eerste zorg versterken om zo het hoofd te bieden aan uitdagingen die verband houden met de gezondheid van bepaalde bevolkingsgroepen: ongelijkheid op sociaal en gezondheidsvlak, chronische ziektes, de vergrijzing van de bevolking.

Meer info